Altınoran Felsefe Günleri Başlıyor – Haluk Uygur

SANAT VE FOTOĞRAF EĞİTİMİNİ CİDDİYE ALANLARA TEŞEKKÜR EDERİM…
Aşağıda Altınoran’ın bu yılki eğitimlerinden sadece biri… Sadece sanat yapmaya çalışanlara değil…. Sanatı düşünen herkese…
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Gümüş ve Öğr. Gör. Celal Gürbüz tarafından verilecek olan eğitimin içeriği ve yöntemlerini de şöyle açıklamışlar;

ALTINORAN FELSEFE GÜNLERİ BAŞLIYOR

Bilim Felsefe Kıraathanesi 2018-2019 İzlencesi

Program Takvimi: Ekim-Ocak, Mart-Haziran İlk Salı Akşamı 18:00 – 20:00

Yer: Altınoran Galeri Mavi Bulvar

Problem I: Felsefenin Başlangıçları, İlkçağ felsefesinin neliği: Kosmos ve Mitos’tan Logos’a geçiş
(2 Ekim 2018 Salı 18:00-20:00)

Mitostan Felsefeye Attilla Erdemli, Ayrıntı Yay.

Ek Okuma: İlk Çağ Felsefesi Nedir? Pierre Hadot, Dost Kitabevi

Problem II: Dile bir kaynak bulunabilir mi? (6 Kasım 2018 Salı 18:00-20:00)

Dilin Kökeni, Herder

Ek Okuma: Mukaddime, İbn Haldun (Dil, toplum ve asabiyet ile ilgili bölümler)

Problem III: Diyalektik düşünme yönteminin insan gerçekliğini anlamada temel oluşu
(4 Aralık 2018 Salı 18:00-20:00)

Diyalektik Araştırmalar, Lucien Goldman, Toplumsal Dönüşüm Yay.

Ek Okuma: Sofistik Çürütmeler, Aristoteles

Problem IV: Yeni Çağ düşüncesinin kurucu ilkeleri (8 Ocak 2019 Salı 18:00-20:00)

Felsefenin İlkeleri, Descartes

Problem V: Aydınlanmanın diyalektiği (5 Mart 2019 Salı 18:00-20:00)

Tarihte Akıl, Hegel (Dünya tarihinin bir felsefesi yapılabilir mi?)

Ek Okuma: Hegel Diyalektiğinin Eleştirisi, Marx (Hegel diyalektiğini aşmanın yolları)

Problem VI: Aydınlanma ‘aklı’na karşı bireyci özerklik (2 Nisan 2019 Salı 18:00-20:00)

Ahlakın Soykütüğü, Nietzsche

Ek Okuma: J.P. Sartre Baudelaire (Modernite eleştirisinin ‘varoluşçu’ açıdan yorumu)

Problem VII: Modern tekniğin özü nedir? (7 Mayıs 2019 Salı 18:00-20:00)

Tekniğe İlişkin Soruşturma, Heidegger

Ek Okuma: Felsefe Sahnesi, Foucault, Ayrıntı Yay

Problem VIII: Kültürel oluşum ve insan dünyasının durumu (4 Haziran 2019 Salı 18:00-20:00)

Batının Kültür Dünyası, Nermi Uygur

Ek Okuma: Şeyleşme, Timothy Bewes, Metis Yay.

Programın Temel Sayıltıları

-Program, katılımcıların karar ve uygulama sürecine aktif katılımını esas alır.

-Seçilen konu başlıkları ve önerilen kitaplar; izlenecek çerçeveyi belirlemeye yöneliktir.

-Program “kitap okuma” etkinliği ile sınırlı değildir, hatta okumaların “parçalı” ve “ilgiye dayalı” olması istenir; “aktarıcı” olmayı değil anlamaya yönelik olmayı amaçlar.

-Konu başlıkları, içerdiği problemlere bağlı olarak zenginleşebilir, tartışma ve eleştirilerin izinde yön değiştirebilir.

-Katılımcıların kendi bakış açıların ve değerlendirme biçimlerini esas alması, yorum yapabilecek bir düzeye gelmesi beklenir.

-Bilme etkinliği, etkin bir özne tavrı edinmeyle pekişmelidir.

Aktif Katılımcılık:

Aşağıdaki sorular bağlamında derse gelmeden önce kısa bir özet hazırlanması yararlı olacaktır.

Yazıda geçen;

1-Temel tartışma konusu, temel soruları nelerdir? Bu temel sorular hangi problemleri içermektedir?

2-Ana kavramları nelerdir?

3- Savlar ve karşı savlar nelerdir? Bunları nasıl gerekçelendirmekte veya savunmaktadır?

4-Mevcut sav ve karşı savlarla ilgili sizin kendi eleştirileniz, varsa görüşleriniz nelerdir?

Not:

Söz konusu maddeler program akışı için bir çerçeve sunmakta olup katılımcıların her biri kendi tercihlerine göre bunlardan biri veya birkaçına öncelik verebilirler.