Boğaziçi, hocaları ve üniversite-kent ilişkisi

Boğaziçi Üniversite hocalarının İstanbul Belediyesi ile Üniversite Kent ilişkisi üzerine yaptıkları toplantı hakkında akademisyen Murat Sevinç’in yazdığı yazı ve Toplantının içeriği konu başlıklarını toplantıda konuşan hocalarının videolarını yayınlıyoruz.               Bu toplantılar programdaki başlıklar farklı kentlerde ele alınacak; her konferansın ana teması ve yapısı toplantının yapılacağı kentte, organizasyonu yapan ev sahibi üniversite ile birlikte kurgulanacaktır. Dileriz Adana da bu kapsamda yer alır .  adabul.com

MURAT SEVİNÇ

15 Aralık Cuma günü bir konferanstaydım. İstanbul’da, Taksim’de İBB’nin açtığı Sevgi Soysal Kütüphanesi’nde. İBB’nin 2019’dan bugüne yaptığı çok iyi işlerden yalnızca biri, şehrin göbeğinde böyle bir kütüphane açmak. Salon doluydu, konferans akşama dek sürdü ve dinleyiciler saatler boyunca ayrılmadı. Yalnızca birbirinden özel konuşmacılar nedeniyle değil bana kalırsa, hiç kimse hocaları yalnız bırakmak istemedi ve hocalar da kendi düzenledikleri bir toplantıya ilk dakikasından itibaren sahip çıktı. Üniversitelerine, akademinin özerkliğine bunca zamandır nasıl sahip çıktılarsa öyle

www.diken.com.tr/bogazici-hocalari-ve-universite-kent-iliskisi

 

 

 

 

https://dusunensehir.org

Konuşmacılar Daron Acemoğlu ,Yaşar Adnan Adanalı,Elif Alkay,Ayşe Buğra,Canan Aratemür Çimen,Evren Mehmet Dinçer,Mine Eder,Ahmet Ersoy,Murat Güvenç,Güven Güzeldere,Tülin Hadi,Begüm Özden Fırat,Cemal Kafadar,Meriç Demir Kahraman,Mahir Polat,Tuğba Tekerek,Raşit Tükel,Murat Cemal Yalçıntan

Konferans Programı

(15 Aralık 2023, Cuma)

9:30 Hoşgeldiniz

10:00 10:45 Açış Konuşması
Konuşmacı: Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi)

10:45 12:30 I. Oturum: Kampüs ve Şehir
Moderatör: Evren Mehmet Dinçer (Abdullah Gül Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Elif Alkay (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Ahmet Ersoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Begüm Özden Fırat (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Raşit Tükel (İstanbul Üniversitesi)

Bu panelde İstanbul’da bulunan dört kampüs örneği üzerinden üniversite ve kentsel mekan ilişkisinin önemi ve bu ilişkide son dönemde yaşanan dönüşümler ele alınacaktır. Siyasi müdahaleler ve kentsel rant beklentilerinin şehir-üniversite etkileşimine, üniversitelerin akademik bütünlüğüne ve tarihsel ve kültürel dokusuna ne gibi etkileri olduğu irdelenecektir. Panelin amacı, bilginin kamuyla katılımcı ve kapsayıcı olarak paylaşıldığı ortamlar olan üniversite kampüslerinin şehir ile ilişkisinin kamu açısından önemini vurgulamaktır.

12:30 13:30 Öğle Arası

13:30 15:30 II. Oturum: Üniversite ve Yerel Aktörler
Moderatör: Mine Eder (Boğaziçi Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Yaşar Adnan Adanalı (MAD / Postane)
Canan Aratemür Çimen (İBB – Enstitü İstanbul İSMEK)
Tülin Hadi (Kent Konseyi)
Meriç Demir Kahraman (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
Tuğba Tekerek (Gazeteci Yazar)
Murat Cemal Yalçıntan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Kentsel mekanın üretimi ve kullanımı, birçok aktörün ve paydaşın çok katmanlı etkileşim, iletişim ve pazarlık süreçleri sonucunda şekillenmektedir. Bu girift ilişkilerin ana belirleyicilerinden birisi de kente dair bilimsel bilgi üreten, kentsel planlamadan sorumlu nitelikli elemanları yetiştiren ve kendi mekansal konumlarıyla kentsel dinamikleri doğrudan etkileme gücüne sahip üniversitelerdir. Bu panelde, üniversitelerin hem kentsel mekan kurgulama hem de kente dair bilgi üretme süreçlerinde, çeşitli yerel aktör ve paydaşlarla etkileşimine odaklanılacak, güncel örnekler üzerinden bu ilişkilerin siyasal ve ekonomik boyutları incelenecektir. Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı ve hesap verebilir ilişki ağlarının, hem kentin hem de üniversitelerin demokratik dönüşümüne olan katkıları ele alınacaktır.

15:30 16:00 Kahve Arası

16:00 17:30 III. Oturum: Bilgi Üretimi ve Kentler
Moderatör: Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Daron Acemoğlu (MIT)
Murat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi)
Güven Güzeldere (Açık Radyo)

Üçüncü panel, “Bilgi Üretimi ve Kentler” başlığı altında, ilk iki oturumdaki tartışma ve aktarımlardan yola çıkarak, hem bugünü anlamaya çalışacak hem de sağlıklı bir üniversite-kent ilişkisi için geleceğe ve yapılması gerekenlere odaklanacaktır. Panelde, bilgi üretiminin ekonomi politiği; üniversiteler ve belediyeler dahil, farklı kurumların kapsayıcılık bağlamında ve veri üretimi, analizi ve paylaşımı açılarından toplum için oynayabilecekleri çeşitli roller ele alınacaktır. Ayrıca, yeni teknolojilerin bu süreçlerdeki artan etkisi, özellikle kamunun denetimini mümkün kılma/engelleme bakımından tartışılacaktır.

Genel Kavramsal Çerçeve
Bilgi ve teknolojilerin hayatımız üzerindeki etkilerini, sosyal yaşamımızı nasıl yeniden şekillendirdiğini görmezden gelmek artık imkansız. Bilginin geleceği tasarlamada ve şekillendirmede, doğal ve insan kaynaklı afetlerle mücadelede ve hatta günlük hayatımızda oynadığı rol her zamankinden daha belirgin bir şekilde kendini göstermekte ve bilgiye erişimin önemi de gün geçtikçe artmaktadır.Söylemeye gerek yok; bilgi üretimi karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Temelde gözlem, deneyim ve araştırma sonucu, çeşitli mekanlar ve ortamlar aracılığıyla ve genellikle bir dizi formel ya da enformel sosyal etkileşimden yeni fikirler doğar ve paylaşılır. En yaygın bilgi üretim merkezlerinden biri de kuşkusuz üniversitelerdir; barındırdıkları insan sermayesi ve geniş uzmanlık yelpazesi onları bilgi üretiminde merkezi bir konuma yerleştirir. Dersler, seminerler, araştırma projeleri ve laboratuvar çalışmaları gibi etkinliklerde yeni bilgiler ve bunlar üzerine temellendirilen yeni teoriler geliştirilir; bunlar yayınlar ve toplantılar aracılığıyla farklı ortamlarda dolaşıma girer. Bilgiye herkesin eşit erişimi ise toplumların daha demokratik, adil ve kapsayıcı hale gelmesinde kritik bir rol oynar. Kentler tam da bu noktada önemli bir role sahiptir, çünkü bizlere bilgi ve kültürün katılımcı şekilde birlikte üretilebildiği, paylaşıldığı ve değişime uğradığı dinamik ortamlar sağlarlar.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri olarak bu konferans dizisini başlatırken sağlıklı bilgi üretiminin koşullarını derinlemesine tartışmayı; kentlerimizi ve üniversitelerimizi birbirleriyle etkileşim içerisinde bilgi üretiminin ev sahipleri olarak düşünmeyi; bilgi üretimi-üniversite-kent ilişkileri bağlamında günlük yaşamımıza etki eden ve geleceğimizi şekillendiren çeşitli konuları ele almayı planlıyoruz.

Bu konuları tartışırken de kentlerin ve yerel yönetimlerin bilgi üretiminde artan işlevlerine vurgu yapmak; sağlıklı üniversite-kent ilişkilerinin nasıl daha iyi geliştirilebileceği üzerine birlikte düşünmek istiyoruz. Neticede üniversiteler ve yerel yönetimler, sosyal, kültürel ve teknolojik bir dönüşüm hamlesinde değişimin önderliğini üstlenebilecek, öğrenciler ile halkı, bilgi üretimi ile sanayiyi bir araya getirecek imkanları yaratabilecek öncelikli konuma sahiptirler.

İstanbul’dan başlayarak çeşitli kentlerde birer günlük toplantılar çerçevesinde planladığımız ve şehir dışındakilerin de takip edebilmesi için hibrid olarak organize edilecek konferans dizisinin taslak ana başlık önerileri aşağıdadır.

 • Üniversite nedir? Kent ve toplum ile üniversite arasındaki köprüler nasıl kurulur; sağlıklı ilişkiler nasıl geliştirilir?
 • Üniversitelerin, kentlerin tarihi dokusunun oluşturulmasında ve korunmasındaki rolü
 • Bilgi üretimi, yapay zeka, üniversite (akıllı kentler)
 • Dijitalizasyon, bilgi paylaşımı ve üniversiteler (yine akıllı şehirler bağlamı) Üniversite-kent ilişkisinde dünyadan başarı örnekleri
 • Üniversite – sanayi işbirliği:
  • Başarı örnekleri
  • Kent-üniversite-teknoloji
 • Doğal afetler; ihtimallerin hesaplanması; risk değerlendirme yöntemleri
 • Afet çalışmaları – deprem
 • Coğrafi bilgi sistemleri
 • Bilgi üretiminde ve bilgiye ulaşmada toplumsal cinsiyet

Bu başlıklar farklı kentlerde ele alınacak; her konferansın ana teması ve yapısı toplantının yapılacağı kentte, organizasyonu yapan ev sahibi üniversite ile birlikte kurgulanacaktır.

https://dusunensehir.org

Follower kaufen YouTube Likes kaufen Insta Follower kaufen YouTube Abonnenten kaufen TikTok Follower kaufen Instagram Likes kaufen TikTok Likes kaufen Deutsche Follower YT Likes kaufen Instagram Views kaufen TikTok Live Zuschauer kaufen Likes kaufen auf Instagram Deutsche Follower kaufen TikTok Views kaufen Buzzfan